Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
     1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ
     2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
     3. ก่อสร้าง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
     4. ประสานและสนับสนุนบริการด้านการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
     1. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รายได้ การผลิต การจำหน่ายและการรวมกลุ่มของเกษตรกร
     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
     2. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     3. เพิ่มแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
     
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
     1. การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความน่าอยู่และยั่งยืน
      
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
     3. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและหมู่บ้าน
     4. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
     5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
     6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     7.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
    
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา
     1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th