Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
     “ พัฒนาให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงสร้างพื้นฐานครบครัน ผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็ง ” 
      
พันธกิจ
     1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก
     2. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
     3. จัดให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
     4. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
     5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
     6. จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
     7. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     8. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th