Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Social Network
ประมวลจริยธรรม
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อาเซียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานสถานะทางการเงิน
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถาม อบต.โคกสะบ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ที่มา : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอนาโยง กรมการปกครอง ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านเกาะหยี 300 512 515 1,027
2 บ้านห้วยบอน 89 185 159 344
3 บ้านไร่หลวง 208 404 432 836
4 บ้านหนองใหญ่ 192 375 374 749
5 บ้านนางประหลาด 229 374 380 754
6 บ้านไสขัน 202 367 363 730
7 บ้านโคกสะบ้า 23 47 42 89
8 บ้านบนควน 121 245 237 482
9 บ้านหนองกินตา 55 99 110 209
10 บ้านหนองพาบน้ำ 211 450 461 911
11 บ้านหนองพล 243 397 443 840
รวม 1,873 3,455 3,516 6,971
 
การศึกษา
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - โรงเรียนประถมศึกษา
     - โรงเรียนมัธยมศึกษา
     - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

สถาบันและองค์กรศาสนา
     - วัด

สาธารณสุข
     - สถานีอนามัยประจำตำบล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - ที่พักสายตรวจ  

1 แห่ง
3 แห่ง
1 แห่ง
11 แห่ง


3 แห่ง


1 แห่ง


2 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7558-3105  โทรสาร : 0-7558-3105 ต่อ 17  อีเมล์ : 
admin@koksaba.go.th


www.koksaba.go.th